fbpx

Paslaugų pirkimo taisyklės


 1. Bendrosios nuostatos:
  • Šios Paslaugų pirkimo taisyklės (toliau –Taisyklės) numato interneto svetainėjesbklinika.lt (toliau – svetainė) asmens sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo (toliau – paslaugos), apmokėjimo už jas, paslaugų suteikimo, paslaugų atsisakymo sąlygas.
  • Svetainė yra valdoma Uždarosios akcinės bendrovės „SENOJO BOKŠTO“ KLINIKA, įmonės kodas 145368698, Tilžės g. 11, Šiauliai, +370 (41) 55 34 18, info@sbklinika.lt (toliau – Pardavėjas).
  • Pirkti šioje svetainėje turi teisę asmenys, galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius (toliau – Pirkėjas).
  • Paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas svetainėje suformavęs paslaugų krepšelį, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti registraciją” (toliau – užsakymo pateikimas).
  • Laikoma, kad Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti registraciją”.
 2. Asmens duomenų apsauga:
  • Užsisakant paslaugas svetainėje, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę,telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
  • Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
  • Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi sutarties vykdymo Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini paslaugų užsakymui įvykdyti.
  • Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
  • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikalauja kompetentinga valstybės institucija Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo
 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:
  • Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas paslaugas, ir jas priimti.
  • Pirkėjas įsipareigoja atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Svetainė turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
  • Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, laikantis Taisyklių 7 dalyjeišdėstytų nuostatų.
  • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą svetainėje sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jųir nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:
  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
  • Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas.Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, iš anksto informuodamas Pirkėją, gali perkelti paslaugos suteikimo datą ar laiką.
  • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  • Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
  • Jei Pirkėjas po Taisykliųsąlygų pasikeitimų naudojasi Svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
  • Pardavėjas įsipareigoja laikytis Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 5. Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai:
  • Svetainėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
  • Užsakymai priimami tik naudojantis Svetaine arba paskambinus Svetainėje nurodytu telefonu registracijai.
  • Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Tačiau Paslauga suteikiama tik Pardavėjui gavus visišką apmokėjimą už jas.
  • Pirkėjo užsakymui taikytini galimi atsiskaitymo būdai bus nurodyti prie konkretaus pirkėjo užsakymo, atsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu Svetainėje įgyvendintą funkcionalumą.
  • Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 5 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.
 6. Paslaugos suteikimas:
  • Pardavėjas įsipareigoja nurodyti tikslią paslaugų suteikimo vietą.
  • Pirkėjas įsipareigoja paslauga naudotis pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas užsako paslaugą kitam, Pirkėjas turi užtikrinti,kad asmuo, kuriam buvo užsakoma paslauga, nustatytu laiku atvyktų į paslaugų teikimo vietą.
  • Pirkėjui ar asmeniui, kuriam buvo užsakyta paslauga, nustatytu laiku neatvykus į paslaugų teikimo vietą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui baudą, kuri lygi užsakytos paslaugos kainai ir kuri laikoma minimaliais Pardavėjo patirtais, iš anksto šalių sutartais nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Bauda netaikoma, kai Pirkėjas atsisako paslaugos pagal Taisyklėse nurodytą tvarką.
  • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už paslaugų suteikimo taisyklių nesilaikymą, kai paslauga negali būti suteikta kokybiškai arba laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  • Jei Pardavėjas iš viso negalės suteikti Paslaugos, apie tai iš anksto informuoja Pirkėją ir grąžina sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pateikimo dienos.
 7. Paslaugų atsisakymo taisyklės:
  • Pirkėjas turi teisę, pranešdamas pardavėjui raštu svetainėje nurodytais kontaktais, per 14 (keturiolikos) dienų terminą nuo užsakymo pateikimo, tačiau bet kokiu atvejulikus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki užsakytos paslaugos suteikimo datos, nenurodydamas priežasties atsisakyti užsakymo (sutarties), išskyrusTaisyklių 7.2 punkte numatytu atveju.
  • Užsakydamas paslaugas svetainėje ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti registraciją“, pirkėjas tuo pačiu patvirtina, kad jis yra informuotas ir sutinka, jog neteks teisės atsisakyti sutarties (užsakymo), kai pardavėjopaslaugos pirkėjui yra suteiktos.
  • Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties (užsakymo), pasibaigia pardavėjo ir pirkėjo pareigos vykdyti Taisykles ir pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią pardavėjas gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti pirkėjui visas pirkėjo už paslaugą sumokėtas sumas (jei tokios buvo sumokėtos). Grąžindamas pirkėjui jo už paslaugą sumokėtas sumas, pardavėjas naudos tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo pirkėjas mokėdamas pardavėjui.
 8. Rinkodara ir informacija:
  • Pardavėjas Svetainėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
  • Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
  • Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais
  • Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
  • Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.
 9. Baigiamosios nuostatos:
  • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
  • Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.